Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)

De WKR is de regeling die vereenvoudiging van regels en administratieve eenvoud zou brengen rond vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Inmiddels bestaat de regeling al een aantal jaren en recent is een evaluatie gepubliceerd waaruit blijkt dat het doel van vereenvoudiging en administratieve eenvoud helaas niet is gehaald.

De regeling zal in ieder geval wel blijven bestaan en mogelijk op een klein aantal onderdelen worden aangepast. Vanuit de evaluatie benoemen we 5 belangrijke aandachtspunten voor de WKR:

  1. Alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen behoren tot het te belasten loon. Wanneer u gebruik wil maken van een van de vrijstellingen in de WKR, moet u dat voordeel vooraf aanwijzen als ‘eindheffingsloon’. Dit moet bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de vrijstelling van € 0,19 per kilometer voor reiskostenvergoedingen. Het kan handig zijn wanneer u aan het begin van het jaar kiest welke vergoedingen en verstrekkingen u kwalificeert als eindheffingsloon. Een keuze vooraf vereenvoudigt uw administratieve proces waardoor u de WKR-gevolgen inzichtelijk heeft;
  2. Betaalt u aan werknemers een vaste onkostenvergoeding, dan moet deze gespecificeerd zijn in welke zakelijke uitgaven hieruit betaald dienen te worden. De specificatie dient gebaseerd te zijn op een recent onderzoek naar de zakelijke uitgaven;
  3. Wanneer u gebruik maakt van de vrijstelling noodzakelijkheidscriterium, leg dan schriftelijk vast waarom u als werkgever meent dat de werknemer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) nodig heeft en waarom u voor dat bedrag een vergoeding of verstrekking doet;
  4. Indien u gebruik maakt van de vrije WKR-ruimte voor het uitruilen van belaste looncomponenten, dan dient de werknemer die keuze vooraf te maken. Denk aan een fiets van de zaak of vakbondscontributie. Belangrijk daarbij is dat de met de werknemer af te spreken uitruil voldoet aan de richtlijnen die de belastingdienst daarvoor stelt;
  5. Vergoedingen en verstrekkingen die u toewijst aan de vrije WKR-ruimte moeten voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Anders gezegd, het moet niet vreemd zijn om een bepaald loonvoordeel op deze wijze onbelast te laten. De Belastingdienst hanteert een pragmatisch bedrag van € 2.400 per jaar per werknemer dat als niet ongebruikelijk wordt aangemerkt. Maak keuzes over het gebruik van de vrije WKR-ruimte vooraf en binnen het kalenderjaar.

Afhankelijk van het arbeidsvoorwaardenpakket binnen uw organisatie brengt toepassing van de werkkostenregeling u mogelijkheden voor het onbelast laten van loon. Anderzijds kan het ook zo zijn dat uw bedrijfsvoering leidt tot overschrijding van de vrije WKR-ruimte en dat er nog mogelijkheden zijn om de extra heffing van 80% te voorkomen respectievelijk te beperken.

Voor meer algemene informatie over de werkkostenregeling verwijzen we graag naar onze flyer. Wilt u de volledige gevolgen van de WKR voor uw organisatie in beeld, neem dan contact op met Martin Klomp voor een WKR-scan.

Actueel

29 november 2019

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen.

Lees meer

29 november 2019

Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw?

Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling als er btw over de verkoop moet worden berekend en de koper deze niet kan aftrekken. Daarvoor is weer van belang of er sprake is van ‘nieuwbouw’. Maar wanneer is er sprake van nieuwbouw?

Lees meer

29 november 2019

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

Lees meer